8.Sınıf İngilizce Science Ünitesi Kelimeleri

8.Sınıf İngilizce Science Ünitesi Kelimeleri

UNIT 9 SCIENCE NEW WORDS

science bilim
discover keşfetmek
discoverer kâşif
discovery keşif
invent icat etmek
inventor mucit
invention icat
the structure of DNA DNA’nın yapısı
Kevlar çok hafif ve sağlam karbon kökenli liflerden oluşan bir malzeme
medicine tıp
synthetic yapay, suni
steel çelik
electricity elektirik
phonograph gramafon
motion picture camera hareketli resim kamera
improved geliştirilmiş
compass pusula
water screw bir çeşit su pompası
practical kullanışlı
light bulb ampül
powered aircraft kendinden güçlü hava aracı
powerful güçlü
develop geliştirmek
flew uçmak, uçurmak fiilinin geçmiş hali (fly)
man insan, insanoğlu
century yüzyıl
achievements kazanımlar, edinimler, başarılar
humanity insanlık
separate ayrı, farklı
piece parça
diagnose teşhis etmek
AIDS (acquired immune deficiency syndrome) edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu
scientific awards bilimsel ödüller
outstanding öne çıkan, göze çarpan, seçkin
young genç
investigator araştırmacı
store depolamak, saklamak, barındırmak
organisms canlı varlıklar
make sth special bir şeyi özel kılmak
unlimited sınırsız
limited sınırlı
milligram gramın binde biri
capable muktedir, kapasiteye sahip, gücü yeten
printed yazılı, basılı
nowadays bugünlerde
prototypes ilk örnek, prototip, ön model
be perfected mükemmelleştirmek, kusursuzlaştırmak
amount miktar
imagine hayal etmek
endless sonsuz, sınırsız, sonu olmayan
destroy yok etmek
cancer cells kanser hücreleri
ultra-delicate son derece hassas
surgeries ameliyat, cerrahi müdahale, operasyon
damaged tissues hasarlı dokular, zarar görmüş vücut dokuları
hunt sb, sth down buluncaya kadar aramak
certain belli, belirli
be in one’s infancy başlangıç aşamasında, emekleme döneminde olmak
breakthrough yenilik, atılım, bilimde büyük buluş
since den, dan beri
vaccine aşı
supporting destekleyici
cure çare, deva, ilaç
common cold grip, nezle
universe evren
conduct an experiment (on sth) (bir şey üzerinde) deney yapmak
vaccinate sb against sth birini bir şeye karşı aşılamak
major diseases önemli, ciddi, ağır hastalıklar
test tube deney tüpü
Bunsen burner Bunsen beki (lambası; tutuşucu bir gaz ile havayı, yanmadan önce, istenen oranda karıştıran laboratuvar aygıtı)
excavation area kazı alanı
dentist diş hekimi
technician tekniker, operatör
machine makine
chemist kimyager
chemical substance kimyasal madde
be interested in science bilime ilgisi olmak
thesis tez
glaciers buzullar
glacial melts buzul erimeleri
global warming küresel ısınma
be in high danger büyük tehlike altında olmak
National Park milli park
Argentina Arjantin
environmental engineering çevre mühendisliği
accelerate hızlandırmak
particularly özellikle, bilhassa
space science uzay bilimi
miss the point anlayamamak
spectacular harikulade, göz alıcı, muhteşem
allow imkân tanımak etmek, izin vermek
creatures yaratıklar
unique eşsiz, tek
natural wonder doğa harikası
oceans okyanuslar
interactive etkileşimli
(be a)volunteer gönüllü (olmak)
stage sahne, evre, aşama, safha
simple discussions basit tartışmalar, münakaşalar

 

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir